Search
Close this search box.

Veilig sportklimaat

Accretos vindt het belangrijk dat alle leden kunnen volleyballen in een veilig sportklimaat. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor trainers, assistent trainers, coaches en ouders/verzorgers. Ook heeft Accretos een protocol opgesteld ter voorkoming seksueel misbruik, is er een Commissie Normen & Waarden en is er een Vertrouwenscontactpersoon.

Protocol voorkoming (seksueel) misbruik

Vrijwilligers en (betaalde) trainers/coaches van Accretos organiseren in diverse accommodaties meermaals per week activiteiten voor de jeugdleden. Tijdens deze activiteiten hebben de vrijwilligers en (betaalde) trainers/coaches de verantwoordelijkheid voor een groepje jeugdleden. Tijdens de activiteiten gaan de vrijwilligers en (betaalde) trainers/coaches op talloze momenten met de jeugdleden om. Tijdens spelsituaties, bij blessures, tijdens uitrustmomenten, tijdens speluitleg enzovoorts kan er sprake zijn van een zekere intimiteit. De grens tussen intimiteit en ongewenste intimiteit is diffuus en vaak niet helder aan te geven. Vanuit dat gegeven is het wenselijk dat Accretos als vereniging met een zeer grote jeugdafdeling heldere afspraken kent inzake de gewenste handelwijze in de contacten tussen volwassenen, die namens de vereniging activiteiten voor de jeugdleden uitvoeren en de jeugdleden zelf. Het protocol voorziet in handvaten voor gewenste omgangsvormen en voorziet ook in een protocol waarin beschreven staat hoe het bestuur zal handelen bij situaties waarin een vermoeden van (seksueel) misbruik bestaat.

Commissie Normen & Waarden en de Vertouwenscontactpersoon

Sporten bij Accretos moet gebeuren in een vertrouwde omgeving waarin spelers en anderen zich veilig voelen. De Commissie Normen en Waarden van Accretos is ingesteld om het verenigingsbestuur te adviseren over het creëren en behouden van een veilige en vertrouwde omgeving, meldingen hierover grondig te onderzoeken en eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) maakt deel uit van de commissie en is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Voor de goede werking is het belangrijk dat de leden van Accretos de commissie en de vertrouwenscontactpersoon weten te vinden en geen drempel ervaren om zaken voor te leggen. Daarom leggen wij in dit overzicht uit wie we zijn en wat we doen.

Waarvoor kan ik contact opnemen?

De Commissie Normen en Waarden heeft een neutrale positie binnen de vereniging, zo zijn wij geen deel van het bestuur. Wij luisteren naar jou en proberen jou te helpen bij het vinden van een oplossing.

We behandelen meldingen van leden en betrokkenen over omstandigheden of gedrag van leden of betrokkenen bij Accretos.

Meldingen die in behandeling worden genomen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • geweld en bedreigingen,
  • pesten,
  • seksuele intimidatie of ieder ander grensoverschrijdend gedrag,
  • omgangsvormen binnen de vereniging,
  • andere klachten en misstanden.

Meldingen over technische zaken, zoals teamindelingen of over problemen met betrekking tot de accommodatie, worden niet door de commissie behandeld.

Houd een vermoedelijke misstand niet voor jezelf, maar kom in actie. Je wordt als melder niet gezien als verklikker, maar als iemand die de afgesproken waarden en normen van Accretos hoog in het vaandel heeft staan. Alleen met jouw hulp kan Accretos de bij onze vereniging passende integriteit en betrouwbaarheid in stand houden.

Wat gebeurt er met een melding?

Als je een melding hebt gedaan, neemt één van de commissieleden altijd contact met je op. Als de melding voor behandeling door de Commissie Normen en Waarden in aanmerking komt zullen we dat verder met je bespreken. Dan bespreken we ook welke commissieleden de melding zullen behandelen, welke acties we gaan ondernemen en hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn.

Bij een schriftelijke melding aan commissie of Vertrouwenscontactpersoon, zal in eerste instantie schriftelijk worden gereageerd om nader af te stemmen over de wijze van behandeling van de melding. Deze afstemming kan desgewenst schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Ook bij een telefonische melding wordt besproken op welke manier de verdere contacten zullen plaatsvinden.

Commissieleden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij datgene waar de melding over gaat, worden bij de behandeling daarvan niet ingeschakeld. De commissie / Vertrouwenscontactpersoon zorgt er bij de behandeling voor dat de privacy van alle betrokkenen wordt gewaarborgd en dat de belangen van alle betrokkenen worden meegewogen.

Als het nodig is dat er gesprekken met betrokkenen worden gevoerd, dan gebeurt dat in beginsel door tenminste twee commissieleden. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Van de gesprekken wordt een verslag opgemaakt.

Naar aanleiding van de gesprekken en het onderzoek geeft de commissie of de Vertrouwenscontactpersoon een advies aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur besluit uiteindelijk of en zo ja, welke acties ondernomen zullen worden. Hierover vindt zo nodig nog overleg plaats met de commissie of de Vertrouwenscontactpersoon. De communicatie over eventuele acties naar aanleiding van het onderzoek gebeurt door het verenigingsbestuur.

Meldingen of vragen?

Mail naar normen-waarden@accretos.nl of vertrouwenspersoon@accretos.nl, of neem telefonisch contact op met één van de commissieleden.

Cindy Mennen (Vertrouwenspersoon)
normen-waarden@accretos.nl / vertrouwenspersoon@accretos.nl

Thijs Gielen
normen-waarden@accretos.nl